സ്വാഗതം.. Welcome to Keralamangalya.. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സെന്റർ ആര്യനാട് 05-01-2021 മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നു.... വിലാസം. കേരള മംഗല്യ , ന്യൂ ബിൽഡിംഗ്, പാലം ജംഗ്ഷൻ (Near.KSRTC ബസ്സ് സ്റ്റേഷൻ) ആര്യനാട്, തിരുവനന്തപുരം... Ph.8089296744 .... പാലക്കാട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.... Phone +91 7907858079 ... whatsapp +91 9633004010..വിലാസം Keralamangalya, Insight Counseling Academy, 2-nd floor, Salamath Complex, Near SBI Main Branch, English Church Rd, Palakkad 01... തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസ് സമയം ഇനി ഒരറിയിപ്പ് വരുന്നത് വരെ 10-00 am മുതൽ വൈകുന്നേരം 4-00 pm വരെയായിരിക്കും.INVITED FRANCHISE.... തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ഒഴികെയുള്ള ജില്ലാ ആസ്ഥാങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഓഫീസ്/ കൗണ്ടർ ഓഫീസ് തുടങ്ങുവാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ.. ഫോണിൽ contact ചെയ്യുക. നിലവില്‍ ഓഫീസ് സൗകര്യം ഉള്ളവര്‍ക്കും...DTP..ജ്യോതിഷാലയം പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കും മുൻഗണന.. Contact.. Mob; ..9400204618, 9447771740) ,