സ്വാഗതം.. Welcome to Kerala Mangalya. Register free your profile Right Here' INVITED FRANCHISE.... Franchise Invited for Trivandrum, Kollam, Alapuzha, Eranakulam, Kottayam, Pathanamthitta... (കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഓഫീസ് തുടങ്ങുവാന്‍ താല്പര്യം ഉള്ളവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു,..നിലവില്‍ സ്വന്തമായി ഓഫീസ് സൗകര്യം ഉള്ളവര്‍ക്കും...DTP..ജ്യോതിഷാലയം പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന... No Cash Deposit Required..... Contact.. 0471...2479056..Mob; ..9400204618) ,